• ติดต่อหน่วยงาน : 03-826-3308
กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑๑

ผู้บังคับบัญชา


พันโท เฉลิมเกรียติ ศิริสมบูรณ์

ประวัติกองพันฯ

ข้อมูลประวัติหน่วย ร.๑๑๑ พัน.๒

๑. ที่ตั้งหน่วย กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑๑ ได้จัดขึ้นตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๒๑/๓๘ ลง ๑๓ ก.พ.๓๘ โดยมีตั้งหน่วยชั่วคราวอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีที่ตั้งปกติถาวรอยู่ที่ กิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ขณะนั้น การก่อสร้างอาคารโรงเรือน ของที่ตั้งปกติถาวรของหน่วย ยังไม่แล้วเสร็จ หน่วยได้ใช้อาคารของ กองร้อยเครื่องยิงหนัก ร.๑๑๑ เป็นที่ตั้งชั่วคราว และได้ย้ายสำนักงาน ตัว บก.พัน.ย้ายมาอยู่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ.อาคารชั่วคราว และย้ายมาทำงาน ที่ บก.ถาวร เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน

๒. ประวัติความเป็นมา กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑๑ ได้จัดตั้งขึ้น ตามโครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กองทัพบก มีหน่วยกองหนุน ในการป้องกันประเทศ และเสริมสร้าง พัฒนาด้านกำลังสำรอง โดยใช้อัตราการจัด และยุทโธปกรณ์ อจย.หมายเลข ๗ - ๑๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๒ มีอัตราการบรรจุ ข้าราชการประจำการเพียง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ( เป็นหน่วยอัตราโครง ) มีแผนปรับใช้ กำลังพลตาม อจย. ๗ – ๓๕ ร.เบา ลดระดับ ๑ ลง ๔ มิ.ย.๒๕๓๙

๓. ภารกิจหน่วย กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑๑ มีภารกิจหลัก ๆ อยู่ ๒ ประการ ๓.๑ ภารกิจ ตาม อจย. ๓.๒ ภารกิจในฐานะเป็นหน่วยกองหนุนและตาม อจย. ร.เบา ๓.๒.๑ ภารกิจตาม อจย.( ๗ - ๑๕ ลง ๒๕ มิ.ย.๒๒ ) อจย. ๗ – ๓๕ ร.เบา ลดระดับ ๑ ลง ๔ มิ.ย.๒๕๓๙ - เข้าประชิดข้าศึก โดยใช้อำนาจการยิง และการดำเนินกลยุทธ เพื่อจับ หรือ ทำลายข้าศึก

- ผลัดดันการเข้าตี ของข้าศึก ด้วยการยิง และการรบประชิด ๓.๒.๒ ภารกิจ ในฐานะเป็นหน่วยกองหนุน และรอปรับ อจย. ๗ – ๓๕
- เตรียมการรับการบรรจุกำลังพล ที่เป็นทหารกองหนุน เมื่อเรียกเข้ากองประจำการโดยทำการเสริมสร้าง และเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางการรบ ให้สามารถทำการรบได้ในหน่วยกองพันทหารราบ
๔. วันสถาปนาหน่วย วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

๕. รายนามผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อดีต ถึง ปัจจุบัน
๒๕๓๘ - ๒๕๔๒ พ.ท.ศิริ เกียรติสงคราม
๒๕๔๒ - ๒๕๔๖ พ.ท.ประจัญ คำแดง
๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ พ.ท.สุพจน์ กันแตง
๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ พ.ท.นักรบ วรวาส
๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ พ.ท.บรรจบ แข็งขัน
๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ พ.ท.จักรพงศ์ พันธ์มงคล
๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ พ.ท.ยอดยศ เก็บ-เงิน
๒๕๕๖ - ปัจจุบัน พ.ท.เฉลิมเกียรติ ศิริสมบูรณ์
ประวัติธงชัยเฉลิมพล

ประวัติธงชัยเฉลิมพล
หน่วย ร.๑๑๑ พัน.๒
-----------------

ร.๑๑๑ พัน.๒ ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๔๙ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและที่นั่งชุมสาย บริเวณสนามหน้าศาลาหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานธงชัยเฉลิมพล ซึ่งขณะนั้น พ.ท.นักรบ วรวาส เป็นผู้บังคับกองพัน ร.๑๑๑ พัน.๒ เป็นผู้ไปรับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๔๙ มาประจำยังหน่วย ร.๑๑๑ พัน.๒ จนถึงปัจจุบัน

---------------------