• ติดต่อหน่วยงาน : 03-826-3308
กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑๑

ผู้บังคับบัญชา


พันโท เฉลิมเกรียติ ศิริสมบูรณ์

ฝ่ายธุรการและกำลังพล


พันตรี วันชัย นิ่มน้อย
ตำแหน่ง : นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล


จ่าสิบเอก นพชัย ชวดนุตยื
ตำแหน่ง : นายสิบกำลังพลจ่าสิบเอก โอภาส บัวมาตร
ตำแหน่ง : จ่ากองพัน


จ่าสิบเอก มานะชัย คิดไร
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่
ตำแหน่ง :