• ติดต่อหน่วยงาน : 03-826-3308
กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑๑

ผู้บังคับบัญชา


พันโท เฉลิมเกรียติ ศิริสมบูรณ์

ฝ่ายการข่าว


พันตรี นาวิน วงศ์ศิริ
ตำแหน่ง : ประจำ มทบ.12


จ่าสิบเอก เกรียงไกร อินทสุวรรณ
ตำแหน่ง : เสมียนข่าวกรอง