• ติดต่อหน่วยงาน : 03-826-3308
กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑๑

ผู้บังคับบัญชา


พันโท เฉลิมเกรียติ ศิริสมบูรณ์

ฝ่ายยุทธการและการฝึก


พันตรี โสภณ วิริยะเกิยรติ
ตำแหน่ง : นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก


จ่าสิบเอก สิทธิพร พรหมสวัสดิื
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่ปืนเล็กจ่าสิบเอก วรชาติ เฉลิมศิลป์
ตำแหน่ง : รองผู้บังคับหมวด ค.60


จ่าสิบตรี บรรเจิด สีสัน
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่ปืนเล็กสิบเอก จักรพงษ์ สมบัติอารี
ตำแหน่ง : นายสิบน้ำมัน