• ติดต่อหน่วยงาน : 03-826-3308
กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑๑

ผู้บังคับบัญชา


พันโท เฉลิมเกรียติ ศิริสมบูรณ์

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง


ร้อยตรี ผจญ บัณฑุกุล
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมวด ค.60


จ่าสิบเอก ภาณุมาศ เกี๊ยเจริญ
ตำแหน่ง : รองผู้บังคับหมวด ปืนเล็กจ่าสิบเอก ทรรศวุท ทองขจร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วย ฝอ.4


จ่าสิบเอก วัชรา สิงขร
ตำแหน่ง : ช่างอาวุธจ่าสิบโท ธรรมรงค์ แดงศิริ
ตำแหน่ง : นายสิบช่างอาวุธ


สิบโท พิพัฒน์ แดงห่วง
ตำแหน่ง : เสมียนกองร้อยสิบตรี ชยภาส คชสาร
ตำแหน่ง : พลขับรถ