• ติดต่อหน่วยงาน : 03-826-3308
กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑๑

ผู้บังคับบัญชา


พันโท เฉลิมเกรียติ ศิริสมบูรณ์

ฝ่ายกิจการพลเรือน


ร้อยเอก สุริยนต์ บูรณะกุลสงค์
ตำแหน่ง : นายทหารฝ่ายธุรการและกำลังพล


จ่าสิบเอก พิศิลป์ จารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมุ่ ค.81
ตำแหน่ง :