• ติดต่อหน่วยงาน : 03-826-3308
กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑๑

ผู้บังคับบัญชา


พันโท เฉลิมเกรียติ ศิริสมบูรณ์

ฝ่ายการเงิน


ร้อยตรี วิชาญ จันทรืพรหม
ตำแหน่ง : นายทหารการเงิน


จ่าสิบเอก สำเริง กล้องเจริญ
ตำแหน่ง : เสมียนการเงินจ่าสิบเอก ดุลย์ เรืองคำ
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่ ปล